Contabilidad y Fiscalidad

ALT RENDIMENT ENTREGAT: ELS BENEFICIS DE LES FINANCES I LA COMPTABILITAT

En SmartBPO analizamos y diseñamos la mejor estrategia contable y financiera que permita una lectura más eficiente y resolutiva de los balances de situación y de cuenta de resultados de su compañía.


Com experts comptables, fiscals i financers l'assessorarem contínuament per fixar els criteris i polítiques comptables per a una correcta interpretació dels estats financers de la companyia, així com de les principals qüestions fiscals que afectin a la seva companyia.Cómo le podemos ayudar


_Gestión contable y financiera

Confecció dels llibres comptables obligatoris de la Societat per a la seva posterior presentació en el Registre corresponent, així com la documentació necessària per a la presentació dels Comptes Anuals la formulació correspon al Consell d'Administració de la Societat.

Comptabilitat analítica

Comptabilitat diferenciada per centres de cost, àrees de negoci, projectes

_Obligaciones fiscales

Assessorament, supervisió i, si s'escau, presentació de les liquidacions dels impostos directes i indirectes que periòdicament hagi de presentar la Societat.

Qué beneficios obtendrá

  • Millora de la capacitat d'anticipació.
  • Confidencialitat de la informació (Evita dependre d'empleats interns que poden utilitzar la informació).
  • Reduir Costosderivats de la rotació de personal.
  • Major control i visibilitat
  • Més temps per centrar-se en l'essencial.
  • Informació més estructurada que facilita la presa de decisions.

Cuadro de mando Financiero – Gestión de tesorería

SmartBPO ha creado el cuadro de mando financiero, un espacio en el que podrá analitzar de forma dinàmica i veraç la viabilitat del seu negoci, La seva situació patrimonial, els seus actius i passius, l'evolució dels costos respecte a les vendes així com aprofundir en l'anàlisi de tots aquests conceptes.