Cuadro de mando Financiero

El balanç de situació i el compte de resultats són les dues principals plataformes d'anàlisi per conèixer l'evolució i situació econòmica i financera d'una empresa.

Mediante los dashboards del cuadro de mando financiero, usted podrá conocer:

_Análisis global

Amb aquest panell d'anàlisi pot tenir una visió general de l'evolució de determinats indicadors clau (KPI) sobre la gestió del seu negoci.

Aquesta dissenyat per poder veure una evolució de cada KPI a nivell anual, mensual i per centre de cost, comparant sempre la realitat a un període determinat amb el pressupost a la mateixa data.

_Análisis de balance

Aquest panell ha estat dissenyat per analitzar el balanç de situació de la companyia a una data determinada. Partint d'un balanç abreujat podrà consultar i analitzar cadascuna de les partides del balanç a màxim detall.

A més podrà planificar les carteres a cobrar ia pagar amb un venciment de fins a tres mesos i conèixer l'evolució dels saldos bancaris, el que li permetrà anticipar-se a possible necessitats de finançament.

_Análisis de la cuenta de resultados

Aquest panell li permetrà analitzar el compte de resultats del seu negoci al màxim nivell d'anàlisi que desitgi. Podrà analitzar el compte de resultats d'un centre de treball, un departament o fins d'una línia de negoci determinada.

A més podrà realitzar l'anàlisi de menor a major detall, partint d'un compte de resultats global a un detall per comptes comptables d'una partida d'ingrés o despesa determinada.